" /> Kategorier El- och teledistribution Archive - Jerol

Transmissionsstolpar

Transmissionsstolpar

Jerol transmissionsstolpar lämpar sig för luftledningar i spänningsområdet 45kV-132kV. Jerol transmissionsstolpar går att bygga som portalstolpar och är dimensionerade att motstå exceptionella väderförhållanden och belastningar.

Referensprojekt

Jerol transmissionsstolpar har testats med goda erfarenheter. Se vår sida med Referensprojekt.

Kabelskyddsrör

Jerols kabelskyddsrör för svåra passager

Jerols kabelskyddsrör klassat SRE-P. SRE-P står för: Skydd Rör Extra Svåra Förhållande Plast och användes
vid förläggning direkt på mark till exempel berghällar eller broar enligt EBR KJ 41:1.

Kabelskyddsrör PDF

Uppbyggnad

Jerols kabelrör är en lukt- och kladdfri kompositstolpe som tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett 3 mm hölje av robust infärgad polyeten täcker rörets hela utsida och skyddar den effektivt mot väder- och UV-påverkan. Materialkombinationen av glasfiberarmerad polyester och polyeten har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur samt andra former av påverkan.

Längd och Dimensioner

Längder 4 – 20 meter, beroende på dimension på röret. Andra längder offereras på förfrågan.

De längre Kabelskyddsrören har skarvhylsa inuti och lever- eras då med draglina.

Röret tillverkas med fyra innerdiametrar Ø115 mm, Ø140 mm, 190mm och Ø240 mm.

Installation av Kabelskyddsrör

Det miljövänliga kabelröret används vid passager vid diken och bäckar utan att påverka miljön.

Lång livslängd

Det påverkas inte av den omgivande miljön och har en lång livslängd med bibehållna egenskaper.

Arbetarskydd

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter. Produkten är giftfri.

Se även Jerol materialsäkerhetsdatablad under Kap. 11. Miljöaspekter – arbetsmiljö och markmiljö i Jerol Handboken (http://handboken.jerol.se)

Lagring och hantering

Lagring kräver inget tillstånd eftersom röret
inte har några giftiga komponenter. Nedonterade rör kan återanvändas, kapbitar kan användas som kabelskydd. Skadade stolpbitar lämnas till återvinnings- anläggning eller används som markfyllnad.

Transport

Kabelrören kan samtransporteras med annat gods.

Miljöpåverkan

Röret är gift-, kladd- och urlakningsfritt. Kan installeras i känsliga miljöer.

Livslängd

Enligt nyligen utförda tester och simuleringar av kompositers åldringsegenskaper beräknas kabel- skyddsröret ha en teknisk livslängd i Nordiskt klimat på över 150 år. *

* SINTEF utredning 2019, Norge:
” KOMPOSITTMASTERS PÅLITELIGHET Aldringsegenskaper ved ulike klima- og driftspåkjenninger”

Referensprojekt

Jerolstolparna är utmärkta att använda som kabelrör vid dikesövergångar. Se vår sida med Referensprojekt.

Mätarskåpstolpe

Mätarskåpstolpe

Jerolstolpen för mätarskåp är en lukt- och kladdfri kompositstolpe som tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett 3 mm hölje av robust infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida och skyddar den effektivt mot väder- och UV-påverkan.

Längd, vikt och diameter

Längder om 2m, 3m och 4m. Längre stolpar offereras på begäran.

Stolpen tillverkas i två dimensioner, Ø168 mm och Ø216 mm. Stolpen med Ø216 mm kan även användas för upphängning av transformator.

Installation av stolpen

Stolpen grävs ner i befintlig mark utan fundament.

Produktblad PDF

Uppbyggnad

Jerolstolpen för mätarskåp är en lukt- och kladdfri komposit- stolpe som tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett 3 mm hölje av robust infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida och skyddar den effektivt mot väder- och UV-påverkan.

Materialkombinationen av glasfiberarmerad polyester och polyeten har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur samt andra former av påverkan. Stolpen är försedd med stolptak som förhindrar vatten och fukt att tränga in.

Längd, vikt och diameter

Längder om 2m, 3m och 4m. Längre stolpar offereras på begäran.

Stolpen tillverkas i två dimensioner, Ø168 mm och Ø216 mm. Stolpen med Ø216 mm kan även användas för upphängning av transformator.

Installation av stolpen

Stolpen grävs ner i befintlig mark utan fundament.

Montering av mätarskåp

Mätarskåpet fästs på stolpen med träskruv i förborrade hål. Alternativt kan självborrande skruv med grov gänga användas. Transformatorkonsol installeras på stolpen med helgängad fransk skruv eller med pinnbult. Förborra med lämplig borr. Vid pinnbult använd Jerol distanshylsa.

Se även produktblad för Jerol distributionsstolpe.

Stolptak

Stolpen är vid leverans försedd med stolptak. 

Lagring och hantering

Lagring kräver inget tillstånd eftersom stolpen inte innehåller giftiga komponenter. Nedmonterade stolpar kan återanvändas eller användas som kabelskydd. Skadade stolpbitar lämnas till återvinningsanläggning eller används som markfyllnad.

Arbetarskydd

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter. Produkten är giftfri.

Se även Jerol materialsäkerhetsdatablad.

Transport

Stolparna kan samtransporteras med annat gods, inget tillstånd krävs för mellanlagring.

Miljöpåverkan

Stolpen är gift-, kladd- och urlakningsfri. Kan även installeras i känsliga miljöer.

Livslängd

Livslängden är beräknad till minst 80 år utgående från praktisk erfarenhet från befintliga kompositstolpar monterade år 1961 i motsvarande klimat.

Referensprojekt

Jerol Mätarskåpstolpar installeras ofta nära bebyggelse där man värdesätter rena stolpar. Se vår sida med Referensprojekt.

Teledistributionsstolpar

Telestolpar i komposit från Jerol

Telestolpar i komposit är ett tryggt och säkert val. Både markmiljö och arbetsmiljö tillgodoses på bästa möjliga sätt. Stolparna är helt giftfria, de har låg vikt och är behagliga att arbeta med. Stolparnas livslängd beräknas till 80 år. Eftersom stolparna dessutom är underhållsfria blir de även en ekonomiskt god investering.

Produktblad PDF

Uppbyggnad

Stolpen tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett hölje av solid 3 mm infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida.

Dimensioner

Stolpens längd: 8 m och 9 m
Ytterdiameter: 166 – 172 mm
Väggtjocklek glasfiber: 11mm +1/-0,5

Skal av polyeten: 3 mm

Vikt

8 meters stolpen väger 100kg och 9 meters stolpen väger 110kg.

Kapning

En standard vinkelslipmaskin med en diamantkapskiva kan användas alternativt en tigersåg med fintandat blad. Vid kapning bildas spånor som kan vara irriterande på huden, så lämplig skyddsutrustning skall användas. Motorsåg är inte lämpligt eftersom kompositen nöter ut kedjan i förtid.
Se film; kapning.

Stagning

Vid vajerstagning används märlor och vajer enligt bilden. Märlor förborras med en håldiameter 1,0 mm mindre än märlans gods för att ge en bra infästning av märlan. Se film; montering med märlor.

Stagsats: e-nr: 0600014
Borr: T.ex. 5mm Wedevåg med ytbehandling Futura. Fungerar även med andra borrar.

Märlor förborras med en håldiameter 1,0 mm mindre än märlans gods för att ge en bra infästning av märlan.

Montering av infästningsdetaljer

Infästningsdonet monteras med helgängad träskruv. 10mm träskruv förborras med 6mm borr.

Montering av ögelskruv

Förborrning sker med borrdiameter samma som ögelskruvens kärndiameter. Vanligtvis passar 6mm borr.

Montering av skylt

Självborrande skruv eller blindnit används vid montering av skyltar.

Montering av krampor

Förborrning sker med borrdiameter 1mm mindre än krampans diameter. Vanligtvis passar 5mm borr.

Installation av stolpe på berg

Vid installation av stolpe på berg används antingen standard bergsdubb eller rotdubb. I stolpbottnen finns ett hål för rotdubben.

Resning av kompositstolpe

Stolpen reses på samma sätt som trästolpen.

Stolptak

Stolpen är vid leverans försedd med stolptak.

Stolpbotten

Stolpen är försedd med botten som förhindrar att stolpen sjunker i mjuk mark.

Årsmarkör

Varje stolpe är märkt med Jerols varumärke, stolptyp och tillverkningsår. Årsmarkören sitter monterad 3 meter från stolpens rotända.

Reparation av skadad stolpe

Vid en eventuell ytskada, typ gräsklippningsskada, repareras stolpen med Vulkduk. Vid skada på glasfiberstommen ska en stolpbesiktning göras för att bestämma om den skall repareras eller bytas ut.

Teknisk info för vulkduk:
Vulkduk Nitto 57GO/c, 150 mm x 10 m
MPPA 14801/1
Telia E-nummer 07 552 15

Klättring och säkerhet

Ladda ner pdf med Kompositkits Skanova.

Materialsäkerhetsdatablad

LADDA NER (version 3.1)

Referensprojekt

Jerol telestolpar har installerats bl.a. av Skanova. Se vår sida med Referensprojekt.

Eldistributionsstolpar

Distributionsstolpar som är miljövänliga

Stolpen tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett hölje av solid 3–4 mm infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida. Se bild. Ytterhöljet av polyeten och innerväggen av glasfiberarmerad polyesterplast har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur 
samt andra former av fysisk påverkan. Vid leverans av stolpen är den försedd med ett stolptak som täcker toppen för att förhindra vatten och fukt från att tränga in i hålrummet.

Produktblad PDF

Uppbyggnad

Stolpen tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett hölje av solid 3–4 mm infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida. Ytterhöljet av polyeten och innerväggen av glasfiberarmerad polyesterplast har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur samt andra former av fysisk påverkan. Vid leverans av stolpen är den försedd med ett stolptak som täcker toppen för att förhindra vatten och fukt från att tränga in i hålrummet.

Längd

Stolpen tillverkas i alla förekommande standardlängder upp till 16 m. Längre stolpar offereras på begäran.

Vikt

Stolpen väger betydligt mindre än en trästolpe, t.ex. är vikten för en Jerol G12 ca 200 kg och för en Jerol E 16 ca 400 kg.

Diameter

Jerol kompositstolpar har så gott som samma diameter från roten till topp. Stolpdiametern varierar beroende på stolplängd och belastningskrav. Stolpar med lägre belastningskrav har en diameter runt 215mm och stolpar med högre belastningskrav har en diameter runt 265mm.

Godstjocklek

Godstjockleken varierar beroende på stolplängd och belastningskrav från 10 mm till 25 mm.

Klättring

Samma klättersko som för trästolpe används. Se film; klättring.

Kapning

En standard vinkelslipmaskin med en diamantkapskiva kan användas alternativt en tigersåg med fintandat blad. Vid kapning bildas spånor som kan vara irriterande på huden, så lämplig skyddsutrustning bör användas. Kedjesågar är inte lämpliga eftersom glasfibern nöter ut kedjan i förtid. Stolpen kapas med fördel i toppen. Se film; kapning.

Helgängad träskruv

Hål ska förborras med en diameter 0,5 till 1,0 mm mindre än gängans kärndiameter på skruven.
Se illustrationen.

traskruv2

Montering av utrustning

Helgängad träskruv i förborrade hål ska användas. Våra rekommendationer om hål- och skruvdiameter ska följas. Se film; installation av regel med helgängad träskruv.

 

Självborrande skruv med grov gänga kan användas. Se film; montering av skylt med självborrande skruv.

sjalvborrande_skruv

Monteringsställen

Vid all montering med genomgående pinnbult används distansrör. Se film; montering av distansrör.

Belastning

Jerol G12 kompositstolpe klarar motsvarande belastning som G12 trästolpe.

Stagning

Stagvajer kan monteras på samma sätt som för trästolpe.

Stagvajerfäste med märlor

Om stagvajer fästs med märlor görs förborrning, håldiametern ska vara 1,0 mm mindre än märlans gods för att ge en bra infästning av märlan. Se film; förborrning för märlor.

 

Vid installation på berg kan även standard strävfäste användas.

stravfaste

Resning av kompositstolpe

Stolparna reses med Grab John på liknande sätt som trästolpar. Stolparna skall inte lyftas i toppen, bästa lyftställe är centrum av stolpen. Se film; resning av kompositstolpe.

Grab John skall användas varsamt då för mycket tryck kan skada stolpen. Transport av stolpen i Grab John bör ske varsamt då påfrestningen lätt blir stor i guppig terräng.

Tillsammans med Huddig har Jerol utvecklat ett tryckfördelningsverktyg för Grab John klorna som är utmärkt att användas vid flytt och resning av Jerol kompositstolpar. Bilden till höger visar tryckfördelningsverktyget monterat på Grab John skopa.

Stolptak

Stolpen är vid leverans försedd med stolptak.

Stolpbotten

Stolpen är försedd med botten som förhindrar att stolpen sjunker i mjuk mark.

Årsmarkör

Varje stolpe är märkt med Jerols varumärke, stolptyp och tillverkningsår. Årsmarkören sitter monterad på 4 meter från stolpens rotända.

Sättdjup

Sättdjupet är detsamma som för trästolpe, d.v.s. 2 meter. Stolpen grävs ner på samma sätt som trästolpar.

Justering av höjd

Stolpen ska kapas i toppen för att årsmarkören ska vara 2 meter från marken. Kapning kan göras med vinkelslip eller tigersåg.

Installation på berg med bergsdubb

Stolparna installeras enkelt på berg med bergsdubb och helgängad träskruv. Se film; installation av bergsdubb.

Lagring och avfallshantering

Lagring kräver inget tillstånd eftersom stolpen
inte har några giftiga komponenter. Nedmonterade stolpar kan återanvändas, kapbitar kan användas som kabelskydd. Skadade stolpbitar lämnas till återvinnings- anläggning eller används som markfyllnad.

Arbetarskydd

Allmänna säkerhetsföreskrifter för bearbetning ska följas. Produkten är giftfri. Materialsäkerhetsdatablad finns under teknisk information här.

Benämning av stolpar

Distributionsstolpar benämns efter deras belastnings- kapacitet, klassindelning på samma sätt som för trästolpar. Klasserna N, G, E, S och S+2 används.

Stolpens längd anges i meter.

Exempelillustrationen till nere till höger är Jerol G12:
En 12 meter lång stolpe typ G. Genom att sätta stolpen på 2 meters djup når stolpen 10 meter över mark. Vid 0.2 meter från toppen har stolpen kapacitet att bära en last om 4.3 kN.

Beredning och dimensionering

Samma beredningsprogram som används för trästolpar kan användas.

Transport

Stolparna kan samtransporteras med annat gods, inget tillstånd behövs vid mellanlagring.

Livslängd

Livslängden beräknad till minst 80 år utgående från praktisk erfarenhet från kompositstolpar monterade sedan 50 år i motsvarande klimat.

Miljö

Jerolstolpen är en perfekt alternativ lösning då man enligt EUs REACH-lagstiftning inte får installera kreosotimpregnerade stolpar:

på lekplatser, i parker, i trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt.

Likaså kräver miljölagstiftningen att man ska vara mycket aktsam i naturskyddade områden samt vid vattendrag, vattentäkter och vattenbrunnar.

(Ref REACH kap 31, Bilaga XVII ,till förordning (EG) nr 1907/2006.)

Referensprojekt

Eldistributionsstolpar i komposit har installerats sedan 2009 och de finns idag i elnätet över hela Norden. Kolla gärna vår sida med Referensprojekt.

Videoklipp från installation

Videoklippet visar installation av kompositstolpe på berg med bergdubbar.

Kompositankare

Kompositankare med staglänk och bricka

Kompositankaret tillverkas av glasfiberarmerad polyester.
Ett hölje av solid 3–4 mm infärgad polyeten täcker kompositankarets hela utsida. Innerväggen av glasfiberarmerad polyesterplast har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur samt andra former av fysisk påverkan.

PDF

Uppbyggnad

Kompositankaret tillverkas av glasfiberarmerad polyester.
Ett
hölje av solid 3–4 mm infärgad polyeten täcker kompositankarets hela utsida. Innerväggen av glasfiberarmerad polyesterplast
har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur samt andra former av fysisk påverkan. 

Längd

Kompositankaret tillverkas i följande längder: 0,85 meter, 1,3 meter och 2,6 meter. Övriga längder fås på begäran.

Vikt

0,85 meter kompositankare väger ca 15-30 kg.
1,3 meter kompositankare väger ca 20-25 kg.
2,6 meter kompositankare väger ca 40-50 kg.
Den låga vikten gör installationen smidig och enkel. 

Belastningskapacitet

Kompositanakrets brottsbelastningskapacitet är ca 100kN då kupad bricka 200 mm x 200 mm x 10 mm används tillsammans med staglänken. 

Sättdjup

Nedgrävning och återfyllnad sker enligt standard metod. 

Staglänk

Vid montage av staglänk används kupad bricka 200 mm x 200 mm x 10 mm. 

Lagring- och avfallshantering

Lagring kräver inget tillstånd eftersom stolpen
inte har några giftiga komponenter. Nedmonterade stolpar kan återanvändas, kapbitar kan användas som kabelskydd. Skadade stolpbitar lämnas till återvinnings- anläggning eller används som markfyllnad.

Miljö

Jerolstolpen är en perfekt alternativ lösning då man enligt EUs REACH-lagstiftning inte får installera kreosotimpregnerade stolpar:

på lekplatser, i parker, i trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt.

Likaså kräver miljölagstiftningen att man ska vara mycket aktsam i naturskyddade områden samt vid vattendrag, vattentäkter och vattenbrunnar.

(Ref REACH kap 31, Bilaga XVII ,till förordning (EG) nr 1907/2006.)