" /> Kvalitet - Jerol

Kvalitet

Miljö

Jerolstolpen är miljövänlig. Den urlakar inte någonting. Den påverkas inte av myror, insekter eller hundar.

Jerolstolpen lämpar sig därför utmärkt att installeras i miljökänsliga områden såsom vattentäkter, i parker, rekreationsområden och vid lekplatser och skolor, skyddad natur och naturreservat.

  1. Kan man använda en Jerolstolpe i känsliga naturområden?
    Svar: Ja. Jerols kompositstolpe är ytterst miljövänlig och upptar eller utfäller ingenting under hela dess livslängd. Den kan fördel installeras i skyddade naturområden, vid vattentäkter, i parker, lekplatser och vid skolor samt rekreationsområden. Ref Miljödeklarationen.
  2. Vad består en Jerolstolpe av?
    Svar. Jerols kompositstolpe består av glasfiberarmerad polyester med en yttre skyddande yta av slitstark polyeten. Ref  Läs mer >>

Arbetsmiljö

Våra produkter gynnar både samhället i stort och individen. Att tänka hållbart och långsiktigt är helt enkelt nödvändigt. När vi utvecklar produkter ser vi naturligtvis även till arbetsmiljön för de som jobbar med stolparna. Traditionella el- och telefonstolpar impregneras med cancerframkallande kreosot – våra eldistributionsprodukter är rena, miljövänliga och trygga att klättra i med vanliga stolpskor.

Läs mer >>

Kvalitetssäkring

Vi har ett omfattande kvalitetssäkringssystem inbyggt i produktionen som lagrar information om varje tillverkad stolpe inklusive ett unikt stolp-id. Alla ingående material kan därmed spåras och identifieras. För trafiksäkerhetsprodukterna finns höga krav på kvalitetssäkring som gäller och efterföljs i all vår fabriksproduktion. Kvalitetssäkringen är certifierad av SP och följer Europanormen EN-40 för trafiksäkerhetsprodukter.

Läs mer >>

Sellihca

Sellihca – Nordic Utility Qualification System and Vendor Database – är ett unikt samarbete mellan elverk i Norden. De deltagande elverken använder systemet för att samla information och välja leverantörer när de köper varor, tjänster och arbeten.

Jerol är certifierade inom Sellihca.

Läs mer >>

Trygghet

Det är en trygghet att veta att Jerolstolpen inte kan ruttna, att den är gift och luktfri, att den är säker att arbeta med, att den kan användas i miljökänslig skyddade områden och vattentäkter, en stolpe som inte påverkar eller påverkas av miljön och att hackspetten inte kan göra hål i stolparna. Det ger trygghet för montörer som arbetar och klättrar i stolparna, det ger en trygghet för kringboende och det ger en trygghet för entreprenör och energiföretag.

Jerolstolparna är ickeledande vilket ger ytterligare trygghet vid arbete med spänning.

Bilden visar ett hackspettshål i genomskärning.

Läs mer >>

Säkerhet

Jerolstolparna är icke ledande och testade vid STRIs ackrediterade högspänningsinstitut i Ludvika. Testerna utfördes i STRIs laboratorium i spänningsnivåer upp till 425KV med mycket goda resultat.

Testrapporten som pdf
Sid 1: Svensk sammanfattning
Sid 2-25: Fullständig engelsk rapport

 

Ref: www.stri.se

Läs mer >>

LCA-analys

Livscykelanalysen visar och behandlar produktens belastning på miljön under sin livstid och är viktig vid val av produkter. IVL Svenska Miljöinstitutet har bland annat utfört en jämförelse av miljöpåverkan från ledningsstolpar av olika material. Jämförelsen visar att över tid är kompositstolpar ett tryggt val med tanke på miljö. Både idag och i morgon. Klicka här för att läsa jämförelsen från IVL (ivl.se). Grafen här intill visar miljöpåverkan (mPe) för de olika stolpalternativen uppdelat på olika miljöpåverkanskategorier och en brukstid på 50 år.

Läs mer >>