" /> Miljö - Jerol

Miljö

Jerolstolpen är miljövänlig. Den urlakar inte någonting. Den påverkas inte av myror, insekter eller hundar.

Jerolstolpen lämpar sig därför utmärkt att installeras i miljökänsliga områden såsom vattentäkter, i parker, rekreationsområden och vid lekplatser och skolor, skyddad natur och naturreservat.

  1. Kan man använda en Jerolstolpe i känsliga naturområden?
    Svar: Ja. Jerols kompositstolpe är ytterst miljövänlig och upptar eller utfäller ingenting under hela dess livslängd. Den kan fördel installeras i skyddade naturområden, vid vattentäkter, i parker, lekplatser och vid skolor samt rekreationsområden. Ref Miljödeklarationen.
  2. Vad består en Jerolstolpe av?
    Svar. Jerols kompositstolpe består av glasfiberarmerad polyester med en yttre skyddande yta av slitstark polyeten. Ref Materialsäkerhetsdatabladet.

Gifter i miljön och Sveriges miljömål “En giftfri miljö”.

På grund av den legala förändringen som sker inom hela EU, där diskussionen om farliga kemikalier och giftfri miljö är högt på agendan så är Jerols giftfria kompositstolpe ett intressant alternativ.

I Sverige använde vi ca 4952 ton kreosot 2014. Det har ökat med 15-20 % per år de 2 sista åren. Kreosoten utgör ca 50 % av Sveriges totala bekämpningsmedelsvolym. Kreosot är undantaget bekämpningsmedelsskatt sedan 1984.

Adderat till detta importeras 10-tusentals kreosotimpregnerade stolpar från Norge och Finland.

EU’s kemikalielagstiftning REACH samt svenska miljöbalken säger att man inte ska använda kreosot om det finns giftfria alternativ. Framför allt inom skyddade områden och där det finns risk för upprepade hudkontakter.

Kreosot är ett CMR-ämne = cancerogent, mutagent och reproduktionstoxiskt. Det innehåller flera substanser med hälsofarliga PBT-egenskaper = långlivade (persistenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara), giftiga (toxiska)

Ämnet är hudirriterande och kan ihop med solljus ge besvärliga allergiska hud-reaktioner.

Det är bioackumulerande och mycket giftigt för vattenlevande växter och djur.
Kreosot används som träskydd i el och telestolpar.
En riktigt stor trästolpe kan innehålla över 190 kg kreosot.

Länk till dokument med info om Sveriges Miljömål

Arbetsmiljö

Våra produkter gynnar både samhället i stort och individen. Att tänka hållbart och långsiktigt är helt enkelt nödvändigt. När vi utvecklar produkter ser vi naturligtvis även till arbetsmiljön för de som jobbar med stolparna. Traditionella el- och telefonstolpar impregneras med cancerframkallande kreosot – våra eldistributionsprodukter är rena, miljövänliga och trygga att klättra i med vanliga stolpskor.

Läs mer >>

Kvalitetssäkring

Vi har ett omfattande kvalitetssäkringssystem inbyggt i produktionen som lagrar information om varje tillverkad stolpe inklusive ett unikt stolp-id. Alla ingående material kan därmed spåras och identifieras. För trafiksäkerhetsprodukterna finns höga krav på kvalitetssäkring som gäller och efterföljs i all vår fabriksproduktion. Kvalitetssäkringen är certifierad av SP och följer Europanormen EN-40 för trafiksäkerhetsprodukter.

Läs mer >>

Sellihca

Sellihca – Nordic Utility Qualification System and Vendor Database – är ett unikt samarbete mellan elverk i Norden. De deltagande elverken använder systemet för att samla information och välja leverantörer när de köper varor, tjänster och arbeten.

Jerol är certifierade inom Sellihca.

Läs mer >>

Trygghet

Det är en trygghet att veta att Jerolstolpen inte kan ruttna, att den är gift och luktfri, att den är säker att arbeta med, att den kan användas i miljökänslig skyddade områden och vattentäkter, en stolpe som inte påverkar eller påverkas av miljön och att hackspetten inte kan göra hål i stolparna. Det ger trygghet för montörer som arbetar och klättrar i stolparna, det ger en trygghet för kringboende och det ger en trygghet för entreprenör och energiföretag.

Jerolstolparna är ickeledande vilket ger ytterligare trygghet vid arbete med spänning.

Bilden visar ett hackspettshål i genomskärning.

Läs mer >>

Säkerhet

Jerolstolparna är icke ledande och testade vid STRIs ackrediterade högspänningsinstitut i Ludvika. Testerna utfördes i STRIs laboratorium i spänningsnivåer upp till 425KV med mycket goda resultat.

Testrapporten som pdf
Sid 1: Svensk sammanfattning
Sid 2-25: Fullständig engelsk rapport

 

Ref: www.stri.se

Läs mer >>

LCA-analys

Livscykelanalysen visar och behandlar produktens belastning på miljön under sin livstid och är viktig vid val av produkter. IVL Svenska Miljöinstitutet har bland annat utfört en jämförelse av miljöpåverkan från ledningsstolpar av olika material. Jämförelsen visar att över tid är kompositstolpar ett tryggt val med tanke på miljö. Både idag och i morgon. Klicka här för att läsa jämförelsen från IVL (ivl.se). Grafen här intill visar miljöpåverkan (mPe) för de olika stolpalternativen uppdelat på olika miljöpåverkanskategorier och en brukstid på 50 år.

Läs mer >>