" /> Eldistributionsstolpar - Jerol

Eldistributionsstolpar

Distributionsstolpar som är miljövänliga

Stolpen tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett hölje av solid 3–4 mm infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida. Se bild. Ytterhöljet av polyeten och innerväggen av glasfiberarmerad polyesterplast har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur 
samt andra former av fysisk påverkan. Vid leverans av stolpen är den försedd med ett stolptak som täcker toppen för att förhindra vatten och fukt från att tränga in i hålrummet.

Produktblad PDF

Uppbyggnad

Stolpen tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett hölje av solid 3–4 mm infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida. Ytterhöljet av polyeten och innerväggen av glasfiberarmerad polyesterplast har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur samt andra former av fysisk påverkan. Vid leverans av stolpen är den försedd med ett stolptak som täcker toppen för att förhindra vatten och fukt från att tränga in i hålrummet.

Längd

Stolpen tillverkas i alla förekommande standardlängder upp till 16 m. Längre stolpar offereras på begäran.

Vikt

Stolpen väger betydligt mindre än en trästolpe, t.ex. är vikten för en Jerol G12 ca 200 kg och för en Jerol E 16 ca 400 kg.

Diameter

Jerol kompositstolpar har så gott som samma diameter från roten till topp. Stolpdiametern varierar beroende på stolplängd och belastningskrav. Stolpar med lägre belastningskrav har en diameter runt 215mm och stolpar med högre belastningskrav har en diameter runt 265mm.

Godstjocklek

Godstjockleken varierar beroende på stolplängd och belastningskrav från 10 mm till 25 mm.

Klättring

Samma klättersko som för trästolpe används. Se film; klättring.

Kapning

En standard vinkelslipmaskin med en diamantkapskiva kan användas alternativt en tigersåg med fintandat blad. Vid kapning bildas spånor som kan vara irriterande på huden, så lämplig skyddsutrustning bör användas. Kedjesågar är inte lämpliga eftersom glasfibern nöter ut kedjan i förtid. Stolpen kapas med fördel i toppen. Se film; kapning.

Helgängad träskruv

Hål ska förborras med en diameter 0,5 till 1,0 mm mindre än gängans kärndiameter på skruven.
Se illustrationen.

traskruv2

Montering av utrustning

Helgängad träskruv i förborrade hål ska användas. Våra rekommendationer om hål- och skruvdiameter ska följas. Se film; installation av regel med helgängad träskruv.

 

Självborrande skruv med grov gänga kan användas. Se film; montering av skylt med självborrande skruv.

sjalvborrande_skruv

Monteringsställen

Vid all montering med genomgående pinnbult används distansrör. Se film; montering av distansrör.

Belastning

Jerol G12 kompositstolpe klarar motsvarande belastning som G12 trästolpe.

Stagning

Stagvajer kan monteras på samma sätt som för trästolpe.

Stagvajerfäste med märlor

Om stagvajer fästs med märlor görs förborrning, håldiametern ska vara 1,0 mm mindre än märlans gods för att ge en bra infästning av märlan. Se film; förborrning för märlor.

 

Vid installation på berg kan även standard strävfäste användas.

stravfaste

Resning av kompositstolpe

Stolparna reses med Grab John på liknande sätt som trästolpar. Stolparna skall inte lyftas i toppen, bästa lyftställe är centrum av stolpen. Se film; resning av kompositstolpe.

Grab John skall användas varsamt då för mycket tryck kan skada stolpen. Transport av stolpen i Grab John bör ske varsamt då påfrestningen lätt blir stor i guppig terräng.

Tillsammans med Huddig har Jerol utvecklat ett tryckfördelningsverktyg för Grab John klorna som är utmärkt att användas vid flytt och resning av Jerol kompositstolpar. Bilden till höger visar tryckfördelningsverktyget monterat på Grab John skopa.

Stolptak

Stolpen är vid leverans försedd med stolptak.

Stolpbotten

Stolpen är försedd med botten som förhindrar att stolpen sjunker i mjuk mark.

Årsmarkör

Varje stolpe är märkt med Jerols varumärke, stolptyp och tillverkningsår. Årsmarkören sitter monterad på 4 meter från stolpens rotända.

Sättdjup

Sättdjupet är detsamma som för trästolpe, d.v.s. 2 meter. Stolpen grävs ner på samma sätt som trästolpar.

Justering av höjd

Stolpen ska kapas i toppen för att årsmarkören ska vara 2 meter från marken. Kapning kan göras med vinkelslip eller tigersåg.

Installation på berg med bergsdubb

Stolparna installeras enkelt på berg med bergsdubb och helgängad träskruv. Se film; installation av bergsdubb.

Lagring och avfallshantering

Lagring kräver inget tillstånd eftersom stolpen
inte har några giftiga komponenter. Nedmonterade stolpar kan återanvändas, kapbitar kan användas som kabelskydd. Skadade stolpbitar lämnas till återvinnings- anläggning eller används som markfyllnad.

Arbetarskydd

Allmänna säkerhetsföreskrifter för bearbetning ska följas. Produkten är giftfri. Materialsäkerhetsdatablad finns under teknisk information här.

Benämning av stolpar

Distributionsstolpar benämns efter deras belastnings- kapacitet, klassindelning på samma sätt som för trästolpar. Klasserna N, G, E, S och S+2 används.

Stolpens längd anges i meter.

Exempelillustrationen till nere till höger är Jerol G12:
En 12 meter lång stolpe typ G. Genom att sätta stolpen på 2 meters djup når stolpen 10 meter över mark. Vid 0.2 meter från toppen har stolpen kapacitet att bära en last om 4.3 kN.

Beredning och dimensionering

Samma beredningsprogram som används för trästolpar kan användas.

Transport

Stolparna kan samtransporteras med annat gods, inget tillstånd behövs vid mellanlagring.

Livslängd

Livslängden beräknad till minst 80 år utgående från praktisk erfarenhet från kompositstolpar monterade sedan 50 år i motsvarande klimat.

Miljö

Jerolstolpen är en perfekt alternativ lösning då man enligt EUs REACH-lagstiftning inte får installera kreosotimpregnerade stolpar:

på lekplatser, i parker, i trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt.

Likaså kräver miljölagstiftningen att man ska vara mycket aktsam i naturskyddade områden samt vid vattendrag, vattentäkter och vattenbrunnar.

(Ref REACH kap 31, Bilaga XVII ,till förordning (EG) nr 1907/2006.)

Referensprojekt

Eldistributionsstolpar i komposit har installerats sedan 2009 och de finns idag i elnätet över hela Norden. Kolla gärna vår sida med Referensprojekt.

Videoklipp från installation

Videoklippet visar installation av kompositstolpe på berg med bergdubbar.